Search

สมเด็จพระราชินีอังกฤษให้เริ่มกระบวนการเบร็กซิทแล้ว

ลอนดอน 16 มี.ค. – สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษพระราชทานพระบรมราชานุญาตในวันนี้ให้นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนและเริ่มกระบวนการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)ได้แล้ว

ทางด้านนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวว่า จะส่งจดหมายไปถึงสภายุโรปเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของสหราชอาณาจักรที่จะเริ่มดำเนินการออกจากการเป็นสมาชิกอียูภายในปลายเดือนมีนาคม ภายหลังจากการลงประชามติให้ออกจากการเป็นสมาชิกอียู(เบร็กซิท)เมื่อปีที่แล้ว สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้บังคับใช้มาตรา 50 ในการเดินหน้ากระบวนการเบร็กซิทซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี หรือจนกว่าอังกฤษและสมาชิกอียูเห็นพ้องให้ขยายกำหนดเส้นตายออกไป นายกรัฐมนตรีเมย์จะแถลงในรัฐสภาอังกฤษเพื่อแจ้งแก่สมาชิกสภาว่าจะใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนแล้ว โดยกล่าวว่าครั้งนี้อังกฤษจะต้องเริ่มสร้างสัมพันธ์ใหม่กับยุโรปและกำหนดบทบาทใหม่ในเวทีโลก .-สำนักข่าวไทย

Related posts